Beleidsplan

Wat doen wij als vereniging? Door het opstellen en uitvoeren van het uitgestippelde beleid 2010-2015 geven we antwoord op deze vraag. Mocht u vragen hebben over beleidszaken of heeft u tips, neem dan contact op met onze voorzitter. Naast het meerjarenplan is er ook een beleidsplan voor 2015 opgesteld. De uitwerking hiervan vindt u hier.

Beleidsplan COVS Den Bosch e.o. (2010 – 2015)
De leden van de COVS staan door het leiden van voetbalwedstrijden midden in de samenleving, waarbij leiding en gezag steeds minder wordt geaccepteerd. Als belangenvereniging faciliteert de COVS haar leden in:
• de COVS bevordert de kwaliteit van de arbitrage;
• de COVS biedt een sociaal en cultureel vangnet voor scheidsrechters;
• het op peil brengen en houden van de fysieke conditie.

Als organisatie trachten wij dit te bereiken door gediplomeerde trainers, training te laten verzorgen. Het organiseren van spelregelwedstrijden, bij regelmatige deelname is de spelregelkennis ruimschoots voldoende voor het leiden van wedstrijden.

Andere kerntaken:
• Het ondersteunen van scheidsrechters bij mondelinge onderzoeken van de tuchtcommissie van de KNVB. Vanuit het bestuur worden leden aangesteld die bij dergelijke voorvallen participeren.
• Het helpen bij aangifte bij de Politie als gevolg van molestatie, mishandeling en/of bedreiging. Vanuit het bestuur wordt dit gecoördineerd en vindt tevens morele ondersteuning plaats.
• Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan haar leden,
• Het organiseren van interactieve clubavonden al dan niet met prominente sprekers uit de scheidsrechterswereld.
• Het respecteren van cultuurverschillen binnen de vereniging door op basis van gelijkwaardigheid omgaan met autochtone en allochtone leden,
• Het bezoeken van voetbalverenigingen in ons werkgebied met de intentie de spelregelkennis bij de verenigingen op een hoger peil te brengen,
• Het deelnemen aan en stimuleren van het veranderingsproces die de arbitrage doormaakt.
• Het fungeren als sociaal vangnet voor de leden en haar familie.

De functie van scheidsrechter moet in een bredere context worden geplaatst dan alleen het leiden van wedstrijden, het bevat o.a. het handhaven van maatschappelijke normen en waarden bij zowel jeugd- als seniorenwedstrijden, met in achtneming en handhaving van de spelregels.
In dit licht bezien vervult de COVS voor een deel van de samenleving een algemeen nut beogende functie, door haar leden tools aan te reiken om in de huidige weerbarstige samenleving de maatschappelijke waarden en normen te handhaven.

Uitvoering

• Het geven van conditietrainingen, op dinsdagen, door gediplomeerde trainers
• Het afnemen van conditietesten
• Het houden van spelregelavonden
• Het organiseren van spelregelwedstrijden onder haar leden wat leidt tot de jaarlijkse clubkampioen
• Het extra begeleiden van scheidsrechters, al dan niet op verzoek
• Het advies geven over uitgebrachte wedstrijdrapporten
• Het geven van ondersteuning bij onderzoeken van de tuchtcommissie
• Het bemiddelen tussen haar leden en de KNVB bij conflicten
• Het helpen bij het doen van aangiften bij de politie
• Het gelijkwaardig behandelen van leden is mede gelegen in het feit dat allochtonen leden zitting hebben/hadden in het bestuur en in de jubileumcommissie, daarnaast zijn zij goed vertegenwoordigt in activiteiten die de vereniging organiseert
• Het organiseren van jeu de boules toernooi, fietstocht met barbecue en een gezellige avond
• Het bezoeken van zieken en langdurige geblesseerden
• Om de continuïteit te kunnen waarborgen zijn netwerken nodig. Voor de COVS is het nodig dat zij over haar (eigen) grenzen heen kijkt.

De kwantitatieve doelstelling van de vereniging is een jaarlijkse aanwas van 10 nieuwe leden, peildatum 2010 had de vereniging 100 leden.

Financiën

De vereniging neemt initiatieven om fondsen te werven voor haar jaarlijkse activiteiten en in deze periode extra fondsen te werven voor haar 90 jarig bestaan in 2016, door middel van:
• Haar leden oproepen om via hun werkgever en/of relatie, aan donatie te komen
• Via onze beschermvrouw, voetbalverenigingen en bedrijven in ons werkgebied
• Opzetten van een loterij ten behoeve van het 90 jarig bestaan
• Verkoop van omslagkalenders startende augustus 2011 tot en met 2016

De penningmeester van de COVS stelt de begroting op en wordt jaarlijks gecontroleerd door een door de jaarvergadering benoemde kascommissie. Deze kascommissie meldt het resultaat van haar controle aan de aanwezigen op de jaarvergadering. De financiën worden beheerd op een door de jaarvergadering vastgestelde begroting.

alfazon
Cock van der Loo