Cock van der Loo spelregelvragen 2017-2018

Spelregelvragen September

 

Vraag 1:

Op het moment dat de bal in het spel is, oefent een verdediger zware kritiek uit (niet beledigend) op een assistent-scheidsrechter. De verdediger staat in zijn strafschopgebied. Wat moet de scheidsrechter beslissen als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?

Disciplinaire straf
1) geen kaart
2) gele kaart
3) rode kaart

Spelstraf/hervatting
1) indirecte vrije schop
2) directe vrije trap
3) scheidsrechtersbal
4) strafschop

Plaats van de hervatting
1) op de plaats waar de verdediger stond
2) op de strafschopstip
3) op de plaats waar de bal was op moment van onderbreken

 

Vraag 2:

Een speler van Team A mag een strafschop nemen. De nemer maakt een schijnbeweging bij het trappen van de bal, nadat de aanloop is afgerond. Tegelijkertijd begaat de doelverdediger een overtreding. Hij komt voordat de bal gespeeld is van de doellijn af. Wat zal de scheidsrechter moeten beslissen als de bal het doel ingaat?

1) Hij kent het doelpunt toe, omdat beide spelers op hetzelfde moment een overtreding begaan.
2) Hij kent het doelpunt niet toe en hervat het spel met een scheidsrechtersbal, omdat er door beide teams op hetzelfde moment een overtreding wordt begaan.
3) Hij kent het doelpunt niet toe en kent een indirecte vrije schop toe tegen de nemer en toont hem tevens een gele kaart voor onsportief gedrag.
4) Hij kent het doelpunt niet toe en laat de strafschop overnemen, omdat hier sprake is van overtredingen van dezelfde zwaarte en toont beide spelers een gele kaart voor onsportief gedrag.

Vraag 3:

Een wisselspeler komt zonder toestemming van de scheidsrechter vanaf de bank het speelveld inlopen en begaat onmiddellijk een onbesuisde overtreding op een tegenstander, waarop als spelstraf een directe vrije schop staat. Hoe moet een scheidsrechter hier volgens de regels handelen?

  1. De speler begaat 2 overtredingen tegelijkertijd. Zonder toestemming betreden van het speelveld en de onbesuisde overtreding. De scheidsrechter toont hem 2x een gele kaart en daarna rood en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen hij affloot.
  2. De scheidsrechter bestraft alleen de 1e overtreding, het zonder toestemming betreden van het speelveld, toont hem de gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij affloot.
  3. De scheidsrechter bestraft de meest ernstige overtreding en toont de wisselspeler een gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen hij affloot.
  4. Scheidsrechter bestraft de ernstigste overtreding (onbesuisde overtreding) en toont de wisselspeler een gele kaart, en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar de overtreding werd begaan.

Vraag 4:

In de regels staat dat een wedstrijd niet mag worden begonnen of voortgezet indien een partij bestaat uit minder dan zeven spelers. Als tijdens een wedstrijd een speler van een team, dat nog maar 7 spelers op het speelveld heeft staan, met opzet het speelveld verlaat, wat moet de scheidsrechter dan doen?

1) Hij onderbreekt het spel onmiddellijk en stopt de wedstrijd.
2) Als hij verwacht dat de speler slechts tijdelijk het spel verlaat, laat hij het spel doorgaan en vervolgt hij de wedstrijd totdat het duidelijk is dat de speler niet meer terugkomt.
3) Als de speler het speelveld verlaat dan onderbreekt hij het spel onmiddellijk en wacht hij maximaal 30 minuten tot de speler weer terugkomt.
4) Hij mag de voordeelregel toepassen, maar moet de wedstrijd niet meer hervatten als de bal uit het spel is gegaan.

Vraag 5:

In elke helft wordt tijd bijgeteld die verloren is gegaan. Welke hoort hier niet bij?

1) het wisselen van spelers en vertraging om het spel te hervatten (bijvoorbeeld vieren van een doelpunt)
2) het beoordelen van blessures bij spelers en/of het verwijderen van het speelveld van geblesseerde spelers
3) voor het overnemen van een strafschop die niet volgens de regels is genomen
4) drinkpauzes of pauzes om medische redenen, mits toegestaan door de competitiereglementen

 

Antwoorden spelregelvragen september  

Vraag 1
Het juiste antwoord had B-A-A moeten zijn:

voor kritiek op de assistent-scheidsrechter volgt een gele kaart. Voor het commentaar leveren is de spelhervatting een indirecte vrije trap en wel op de plaats waar de speler (verdediger) stond toen hij kritiek leverde. De bal was in het spel en de speler pleegde de overtreding binnen het speelveld.

Vraag 2
Het juiste antwoord had C moeten zijn:
zie pagina 21, bovenaan, van de spelregelwijzigingen 2017. Dat de overtredingen op hetzelfde moment worden begaan zal niet zo vaak voorkomen. Als er een doelpunt wordt gemaakt, dan heeft de doelverdediger geen overtreding begaan, waarvoor deze een gele kaart getoond moet worden. Omdat de overtreding van de nemer wel met een waarschuwing moet worden bestraft, is deze overtreding ernstiger (zie regel 5) en daarom wordt de overtreding van de strafschopnemer bestraft met een indirecte vrije schop.

Vraag 3
Het juiste antwoord op de vraag had D moeten zijn:
Hier worden in feite twee overtredingen gelijktijdig gemaakt, namelijk een onbesuisde overtreding op een tegenstander en het zonder toestemming het veld in komen. De ernstigste overtreding is het onbesuisd inkomen op een tegenstander, waarvoor de wisselspeler een gele kaart getoond wordt. De spelhervatting is een directe vrije schop en wel op de plaats waar de overtreding werd gemaakt.

Vraag 4
Het juiste antwoord had D moeten zijn:
De scheidsrechter hoeft in deze situatie het spel niet direct te onderbreken, omdat de zevende speler het speelveld met opzet verlaat. Zodra de bal echter uit het spel is en er dan dus nog maar zes spelers zijn, moet hij de wedstrijd niet meer hervatten.

Vraag 5
Het juiste antwoord had C moeten zijn:
In de  spelregels staat duidelijk vermeld wanneer verloren gegane tijd bijgeteld mag worden. Daarbij is niet genoemd de tijd die verloren gaat voor het overnemen van een strafschop, die niet volgens de regels genomen is.

 

Spelregelvragen oktober

Vraag 1
In de 35e minuut van de eerste helft wordt een speler zijn tweede gele kaart getoond. Het ontgaat de scheidsrechter evenwel dat dit zijn tweede is. Hij komt er pas in de rust achter. Hoe dient hij nu te handelen
A. Hij kan niets meer doen.
B. Hij meldt het voorval bij de bond, maar laat de speler verder spelen.
C. Hij ontzegt hem alsnog het verder meespelen en meldt het voorval bij de bond.
D. Hij kan hem pas wegsturen als hem nogmaals de gele of rode kaart wordt getoond.

Vraag 2
Een veldspeler neemt een doelschop, struikelt en speelt de bal, voordat deze buiten het strafschopgebied is, opzettelijk met de hand. Wat beslist de scheidsrechter
A. Indirecte vrije schop tegen de nemer wegens het tweemaal spelen van de bal.
B. Strafschop wegens het spelen van de bal met de hand.
C. Doelschop overnemen.
D. Doorspelen.

Vraag 3
Een wisselspeler loopt van de spelersbank het speelveld in. In zijn eigen strafschopgebied trapt hij een tegenstander. De scheidsrechter heeft het trappen van de twaalfde speler zien gebeuren. Hoe reageert hij
A. Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler van het speelveld en hervat met een scheidsrechtersbal.
B. Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler van het speelveld en hervat met een indirecte vrije schop.
C. Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler van het speelveld en hervat met een strafschop.
D. Hij onderbreekt het spel, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat met een strafschop.

Vraag 4
Tijdens het spel heeft een speler toestemming gevraagd en gekregen van de scheidsrechter om het speelveld definitief te verlaten omdat hij geblesseerd is. Lopend naar de zijlijn komt de bal in zijn buurt. Hij trapt de bal naar een medespeler die de bal gelijk net over het doel schiet. Wat zal de scheidsrechter nu beslissen
A. Hij toont de geblesseerde speler een gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar deze de bal speelde.
B. Hij toont de geblesseerde speler een gele kaart en hervat het spel met een doelschop.
C. Hij hervat het spel met een doelschop.
D. Hij toont de geblesseerde speler een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.

Vraag 5
Een wisselspeler loopt zich warm achter zijn eigen doellijn. Op het moment dat de bal in het doel dreigt te gaan, loopt hij het veld in en slaat hij de bal met zijn handen uit het doel. Op deze wijze voorkomt hij dat er gescoord wordt door de tegenpartij. Wat beslist de SR
A. Hij fluit af, toont de wisselspeler de rode kaart voor het voorkomen van een doelpunt en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de lijn van het doelgebied het dichtst bij de plaats van de overtreding.
B. Hij fluit af, toont de wisselspeler eerst de gele kaart voor het zonder toestemming betreden van het speelveld en vervolgens de rode kaart voor het voorkomen van een doelpunt hervat het spel met een strafschop.
C. Hij fluit af, toont de wisselspeler de rode kaart voor het voorkomen van een doelpunt en hervat het spel met een strafschop.
D. Hij fluit af, toont de wisselspeler de rode kaart voor het voorkomen van een doelpunt en hervat het spel met een SR-bal op de lijn van het doelgebied het dichtst bij de plaats van de overtreding.

Antwoorden oktober 2017

Vraag 1: Antwoord C is goed

Vraag 2: Antwoord C is goed

Vraag 3: Antwoord C is goed

Vraag 4: Antwoord A is goed

Vraag 5: Antwoord C is goed

 

Spelregelvragen november 2017

Vraag 1
Een speler van Team A mag inwerpen en doet dat heel erg snel. Een speler van Team B die met een andere bal in de handen binnen het speelveld staat gooit deze bal richting de wedstrijdbal die hij op een haar na mist. Dit heeft duidelijk invloed op het spel en de SR fluit af. Hoe dient de SR hierin te handelen?

A. Hij hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar hij de bal geraakt zou hebben en toont de overtreder een gele kaart voor onsportief gedrag.
B. Hij laat de inworp overnemen en toont de overtreder de GK voor onsportief gedrag.
C. Hij hervat het spel met een SR-bal en toont de overtreder de GK voor onsportief gedrag.
D. Hij hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen SR affloot en toont de overtreder de GK voor onsportief gedrag.

Vraag 2
Een toeschouwer probeert binnen het doelgebied de bal tegen te houden, die in het doel dreigt te gaan. Hij raakt de bal, maar deze verdwijnt toch in het doel. Wat is de spelhervatting?

A. Een aftrap na geldig doelpunt.
B. Een doelschop.
C. Een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal geraakt werd.
D. Een scheidsrechtersbal.

Vraag 3
De bal is op het middenveld in het spel. De scheidsrechter ziet nu dat een speler het speelveld uitstapt om zijn tegenstander, die bij de middellijn al buiten de lijnen staat, een klap te geven. De scheidsrechter onderbreekt het spel. De slaande speler wordt weggezonden door het tonen van de rode kaart. Op welke wijze moet het spel worden hervat?

A. Met een strafschop.
B. Met een directe vrije schop.
C. Met een indirecte vrije schop.
D. Met een scheidsrechtersbal.

Vraag 4
Tijdens de wedstrijd trekt een verdediger zich achter zijn eigen doellijn terug om een tegenstander buitenspel te zetten. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Hij onderbreekt het spel en hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
B. Hij laat het spel doorgaan en toont de speler een gele kaart bij de eerstvolgende onderbreking.
C. Hij onderbreekt het spel, toont deze speler een gele kaart en hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
D. Hij onderbreekt het spel, toont deze speler een gele kaart en hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken

Vraag 5
Terwijl de bal in het spel is, raken een aanvaller en een verdediger aan het vechten in het doel achter de doellijn in de zogenaamde netruimte. De verdediger heeft de eerste klap gegeven. De scheidsrechter fluit af. Wat beslist hij?

A. Beide spelers wegzenden en hervatten met een strafschop.
B. Beide spelers een waarschuwing geven en hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was.
C. Beide spelers een waarschuwing geven en hervatten met een strafschop.
D. Beide spelers wegzenden en hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was.

Antwoorden spelregelvragen november ronde 3

Vraag 1: A

Vraag 2: A

Vraag 3: B

Vraag 4: B

Vraag 5: A


Spelregelvragen december 2017

Vraag 1
In welke van de volgende situaties dient het spel te worden hervat met een directe vrije schop (of strafschop) als de overtreding wordt begaan door een veldspeler?

A. Een tegenstander in diens loop belemmeren.
B. Spelen op gevaarlijke wijze zonder daarbij de tegenstander te raken.
C. Een speler verlaat het speelveld tijdens het spel om een wisselspeler een klap te geven.
D. De assistent-scheidsrechter beledigen

Vraag 2
Op het moment dat de bal in het doelgebied is, raken twee spelers van verschillende teams met elkaar in gevecht op de rand van het doelgebied. De scheidsrechter onderbreekt het spel en toont beide spelers de rode kaart. Hoe en waar moet hij nu het spel hervatten?

A. Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
B. Het spel moet worden hervat met strafschop, want de strafschop als spelhervatting is ernstiger dan een directe vrije schop voor de verdedigende partij.
C. Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op een willekeurige plaats in het doelgebied.
D. Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar het gevecht plaatsvond.


Vraag 3
Een aanvaller die zich achter de doellijn heeft teruggetrokken om zich aan buitenspel te onttrekken, schreeuwt in die positie een aanwijzing naar een medespeler, die ter hoogte van de strafschopstip in het bezit van de bal is. De scheidsrechter fluit af en geeft de schreeuwende speler een waarschuwing. Hoe hervat hij het spel?

A. Een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal zich bevond toen afgefloten werd.
B. Een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de bal zich bevond toen afgefloten werd.
C. Een scheidsrechtersbal op de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de schreeuwende speler stond.
D. Een indirecte vrije schop op de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de schreeuwende speler stond.

Vraag 4
Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger misleid doordat op het moment van schieten de strafschopnemer iets roept. Wat beslist de scheidsrechter indien de bal in het doel gaat?

A. Directe vrije schop tegen de strafschopnemer.
B. Overnemen van de strafschop en een GK voor onsportief gedrag.
C. Doelpunt.
D. Indirecte vrije schop tegen de strafschopnemer en een GK voor onsportief gedrag


Vraag 5

De doelverdediger van partij A en een aanvaller hebben ruzie. Plotseling gooit de doelverdediger, staande in zijn eigen strafschopgebied, doch niet in het doelgebied, opzettelijk en met kracht de bal tegen het hoofd van de aanvaller aan, die één meter achter de doellijn naast het doel staat. De scheidsrechter stuurt de doelverdediger van het speelveld door het tonen van de rode kaart. Hoe wordt het spel hervat?

A. Strafschop
B. Indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de plaats waar de doelverdediger stond, toen hij de bal gooide.
C. Hoekschop.
D. Scheidsrechtersbal op de plaats waar de doelverdediger stond, toen hij de bal gooide.