jubilea

Suaviter in Modo, Fortiter in re

Van strijd tot samenwerking
We schrijven de jaren 20. Scheidsrechters moesten toen echt strijden -voor hun rechten. Dit was mede aanleiding tot de oprichting op 30 november 1926 van  de scheidsrechtersvereniging ‘s-Hertogenbosch. De vereniging bestond toen uit een groep van ongeveer 20 personen, die regelmatig besprekingen hielden over het leiden van wedstrijden en het leggen en verstevigen van onderlinge contacten.

Het bestuur uit deze beginperiode bestond uit: de heren C. Hoen (voorzitter), W. Janssen (secretaris) en G. Bekkers (penningmeester).

De naam van de opgerichte vereniging luidde: “R.K. Vereniging Scheidsrechters ‘s-Hertogenbosch en Omstreken”, waarvan de leden zich uitsluitend bezig hielden met het leiden van wedstrijden in de R.K.F. (later I.V.C.B.) en R.K.V.B. Noord-Brabant. Evenals het aantal R.K. clubs, groeide ook het aantal leden van jaar tot jaar, scheidsrechters uit Vlijmen, Haarsteeg, Oss, Boxtel, Veghel, St. Oedenrode en St. Michielsgestel sloten zich aan.<br />Het contact met de regio was goed, er waren veelvuldig vergaderingen en deze stonden op hoog peil, totdat in 1940 de tweede wereldoorlog uitbrak en in de voetbalwereld tijdens het seizoen 1940 — 1941 een grote verandering tot stand kwam.<br />Dat was de fusie tussen de I.V.C.B. en de K.N.V.B. Deze fusie bracht echter veel goeds voor zowel de clubs als de scheidsrechters.<br />Arbiters van de I.V.C.B. kwamen automatisch terecht in de K.N.V.B., de overigen kregen wedstrijden te leiden in de Brabantse Bond (later afdeling Noord Brabant). Ook het bestuur onderging toen een uitbreiding. Het aantal werd gebracht op 7, te weten: 4 personen uit de K.N.V.B. en 3 personen uit de Brabantse Bond.

De samenwerking met de KNVB was in die jaren niet zo best. De afdelingen en de KNVB waren bevreesd voor een staat in de staat, maar er zaten gelukkig verstandige mensen aan het roer van de scheidsrechtersorganisatie en de KNVB. Beide organisaties gingen met elkaar om de tafel zitten. De wederzijdse bezwaren werden uiteengezet en het slot van het liedje was dat er een contact tot stand kwam tussen de KNVB en de COVS. Voor de groep ‘s-Hertogenbosch en omstreken zijn er in deze periode donkere wolken aan de hemel geweest, maar de problemen die er waren werden opgelost en de aansluiting bij de COVS was een feit. Uit de beginperiode zijn weinig foto’s terug te vinden. Eén foto willen wij u niet onthouden. In Amsterdam werd een voetbaltoernooi georganiseerd en daar ging de groep Den Bosch natuurlijk ook naar toe.

Het boemeltreintje van Den Bosch naar Amsterdam was in de oorlog alle ramen kwijtgeraakt, maar de spoorwegen hadden deze openingen met planken dichtgemaakt Het plezier was er niet minder om. Toen men zaterdagavond aankwam kon men zich meteen in het feest­gedruis van de avond in Krasnapolski storten. De dag daarop werd er gevoetbald op het AJAX-terrein en het elftal sleepte zomaar de 3e prijs in de wacht. De tweede oorlog had in onze vereniging niet te he­len gaten geslagen.<br />Onze vrienden, de gebroeders Voltijn, W. Leenders en J. Heesakkers hadden de vrede met de dood moeten be­kopen. Vrij plotseling ontvielen ons ook nog de heren F. Geenen en H. Leenders.<br />De jaren na de oorlog gaven echter een grote bloei te zien. Jammer was het dat onze vriend Jo Raaymakers tijdens zijn training van ons heenging. Ook lid Antoon van Hooff kreeg op weg naar zijn wedstrijd een auto ongeluk, hetgeen hij niet te boven is geko­men.<br />Na vele ups and downs, gaande en komende leden, be­stuurswisselingen en teleurstellingen werd in augus­tus 1951 op gepaste wijze het 25 jaar jubileum gevierd.
Naar het veertig jarig jubileum
Het 25 jarig bestaan zal ongetwijfeld een stimulans geweest zijn om op de ingeslagen weg voort te gaan, want er breekt een periode van bloei aan; onder leid­ing van het energieke bestuur van die tijd vlogen de spelregelvragen op de bijeenkomsten de zaal in én werd ook het bier niet vergeten.<br />De sfeer was uitstekend en het ledental groeide staag. Maar zoals elk huis zijn kruis kent, maakte ook C.O.V.S. Den Bosch moeilijke tijden door. In 1956 trad het toenmalig bestuur af en onder leiding van de heer Piet van Wanrooy deed er zich een aanzienlijke verjonging voor in het bestuur en deze verjonging werkte ook op de leden aanstekelijk, want het bruiste van de activiteiten. Den Bosch was niet voor niets in 7 jaar 5 maal spelregelkampioen van Zuid-Nederland.
De periode onder voorzitterschap van Jan Boerboom kenmerkt zich hoofdzakelijk door het feit, dat er toen veel scheidsrechters uit de regio zich bij de vereniging aansloten.
De C.O.V.S. Den Bosch groeide uit tot 80 leden, waar­onder de stemming uitstekend was.
De contacten met de KNVB en de landelijke C.O.V.S., werden steeds beter. In deze sfeer bereidde men zich voor op het 40 jarig jubileum. Dankzij ieders medewerking werd in 1966 op grootse wijze het 40 jarig bestaan gevierd.

SUAVITER IN MODO, FORTITER IN RE
Deze spreuk, die vrij vertaald betekent: Krachtig voor wat de zaak betreft, maar soepel in de manier waarop, kenmerkt het laatste decenium. Deze periode sluit de strijd van de scheidsrechter voor hun rechten en begrip voor hun positie af, en begint het tijdperk van de samenwerking. De communicatie met de landelijke C.O.V.S. – de KNVB en de afdeling Noord-Brabant wordt steeds beter en dit resulteert op zijn beurt weer in een toenadering tot elkaar. COVS leden werden commissieleden van de KNVB en van nu af buigt men zich gezamelijk over de arbi­trale problemen.<br />Het ledental in deze periode verdubbelt van 90 leden tot 180 in 1976.<br />Met deze ledenaanwas deed ook het vrouwelijk element haar intrede en werden (mede daardoor?) de bijeen­komsten druk bezocht.<br />Vele activiteiten werden er ontplooit, zowel op districtsniveau als ook binnen de vereniging. Als een hoogtepunt is hier zeker vermeldenswaard de Koninklijke Goedkeuring van de COVS – Kring ‘s-Hertogenbosch op 7 augustus 1974 door H.M. Koningin Juliana vanuit Porto Ercole.
De onderlinge verstandhoudingen waren zeer prettig en dit droeg men weer uit naar de verenigingen waar­mee vele goede contacten werden gelegd. Het ging zelfs zo goed, dat men bij “Bellevue” uit de zaal groeide en via de Wilhelmina kantine in het  studiecentrum van de afdeling Noord Brabant belandde.<br />Dat het goed ging met de vereniging blijkt uit het feit dat op het landelijk COVS-toernooi de sportiviteitbeker werd gewonnen, waarbij het even­eens behaalde landskampioenschap in het niet viel.

Aan de vooravond van het vijftigjarig bestaan, bruist de vereniging van vele activiteiten , waarvan we hopen dat deze mede door de goede samenwerking met het district van de COVS, het landelijk hoofdbe­stuur, de KNVB en haar afdelingen en vele vereni­gingsbesturen na het jubileum nog vollere vruchten zullen afwerpen en dat dat alles een stimulans zal zijn om de volgende periode slagvaardig tegemoet te treden.

OMZIEN IS GOED, maar BESTUREN IS VOORUITZIEN.
Jubileumjaar 1976
Het Jubileum-Comité kan met een verheugd hart terug blikken. Om te beginnen met het toernooi om de “Johan Jacobswisselbeker op 30 mei te Veghel. Er werd een zeer sportieve strijd geleverd tussen veertien COVS verenigingen uit Noord-Brabant en Zeeland. Uiteindelijk ging de Kring Helmond met de Provincieprijs naar huis. De Kring Langstraat werd door minder strafpunten te benutten nummer twee. De sportiveitprijs ging naar onze vrienden uit Zeeuws-Vlaanderen. De prachtige en kostbare prijzen werden beschikbaar gesteld door de Provincie Noord-Brabant en de gemeentebesturen van ‘s-Hertogenbosch, Boxtel, Schijndel en Veghel. Dit toernooi werd opgeluisterd door de Veghelse Har­monie “Frisselstein” en een gezelschap van gehandi­capte sportmensen te paard. “Er was veel belangstel­ling op deze dag. TROS radio-tv, pers en de Veghelse gemeenschap droegen hun steentje bij om alles te doen slagen.

5 juni 1976.Sportspektakel
Onder grote publieke belangstelling werd op het sportpark van R.K.S.V.A. te Schijndel de wedstrijd van het jaar gespeeld. Onder ideale weersomstandigheden en uitstekende leiding van Theo van Geffen speelde het Tros Radio-TV/-team tegen een combinatie van artsen specialisten uit Boxtel, Schijndel en Veghel. Als voorwedstrijd traden twee veteranenteams aan. De Kring Eindhoven moest het opnemer tegen C.O.V.S. Den Bosch. Na uitstekend voetbal was de eindstand zo­als ze begonnen waren, 0-0. Na afloop werden alle spelers door het bestuur van R.K.S.V.A. uitgenodigd om aan een koffietafel deel te nemen. Zelfs de uitnodiging om ‘s-avonds deel te nemen aan hun jaarfeest werd aangenomen. Tot in de kleine uurtjes was het goed toeven in Schijndel.

22 juni 1976 Interland voetbalwedstrijd Nederlandse Amateurs – Saarland.
Onder bekwame leiding van Frans van de Sande werd dit sportgebeuren een succes voor de gehandi­capte sportmensen. De Gemeente Boxtel en de voetbalvereniging O.D.C, zorgden ervoor dat alles tot in de perfectie georga­niseerd was. Wel te begrijpen zonder enige kosten. Ook hier was een groots muziekgezelschap aanwezig. Zelfs NOS TV. ontbrak niet. De Boxtelse Industrie zorgde na aflocp voor een smakelijk koud buffet wat rijkelijk werd uitgeserveerd in restaurant Molenwijk. De inspecteur van Invoerrechten en Accijnzen droeg zijn steentje bij door geen 16 procent B.T.W. te heffen.

27 augustus 1976 – de Jubileum-feestavond.
Iedereen was uitgenodigd om met de dames een gezel­lige avond door te brengen in Hotel-Café-Restaurant “De drie zwaantjes” te Sint Michielsgestel. Het bekende Dans- en showorkest “De Matondo’s” speelde de gehele top 40.<br />Iedereen genoot ervan. Ook van de natjes en droogjes. Alles verliep zoals we gehoopt hadden.
Scheidsrechtersbijeenkomsten in het Studie-Sportcentrum te Den Bosch. Iedere C.O.V.S. avond werd opgesierd met een tombola c.q. Bingo-avond. De prijzen werden door de leden van het Jubileumcomité links en rechts verkregen. U begrijpt dat dit niets mocht kosten.<br />Iedereen rekende er op dat er weer leuke prijzen waren. Het viel niet mee, maar het lukte. Dit blijkt ook wel uit de opbrengsten.
Op 27 november 1976 werd de jubileumreceptie gehouden in het KNVB studie-sportcentrum.


Het Jubileüm-comité van recht naar links: Antoon van Dooremalen, Joop van Balsfoort, Jan van Boxtel, Gerard Dekkers, Jos van Tartwijk, Christ Doreleyers, Herman van den Dungen


Jubileumcommissie van het 60 jarig bestaan van links naar rechts staand: P. Verstegen, A. van de Dussen, K. Maas, M.L. Matthijsse, C. van der Zande zittend: W. van de Langeberg, P. van de Oetelaar, W. Polman, J. Brus


Jubileumcommissie van het 75 jarig bestaan van links naar rechts: Cees Zoutewelle, Jan van Alebeek, Willie van de Langenberg, Sjaak Bastiaans en Jan van Leijenhorst. Op de foto ontbreekt Piet van de Oetelaar.

Vers is het lekkerst